کشاورزان نمونه پیشگامان جهش فراوری

به گزارش مرد کوچک، کوشش برای تحقق امنیت غذایی، حصول اطمینان از دستیابی و پایـدارسـازی آن مهم­ ترین مأموریت وزارت جهاد کشاورزی است.

کشاورزان نمونه پیشگامان جهش فراوری

شـواهد موجـود نشـان می ­دهـد با وجود چالش­ هـا و موانـع گوناگون طبیعـی و غیرطبیعـی نظیر سـیلاب­ های مخـرب، دوره های خشـکی ابتدای فصـل زراعـی، تحریم ­هـای سـنگین و ظالمانـه، شـیوع ویـروس کرونـا در سـال 1398 و ادامـه آن در سـال 1399 که بخـش کشـاورزی و فعالیت های آن را تحـت الشـعاع قـرار داد؛ ایـن بخـش مولدتریـن و پویاترین بخـش مالی ایران اسـت. هماننـد سـایر بخش هـای اقتصـادی، سـرمایه انسـانی محـور اصلـی و موتـور محرکـه بخش کشـاورزی بـرای اجـرای مأموریت­ هـا و دسـتیابی به اهـداف تدویـن شـده اسـت.

عوامل انسـانی فعـال در بخش کشـاورزی ایران متشـکل از مدیران، محققـان، مروجان، کارشناسـان و کارکنـان در بخش دولتـی و کشـاورزان و فعـالان در بخـش غیـردولتـی، سـربازان خـط مقـدم برای دسـتیابی بـه تأمین امنیت غذایی کشـور هسـتند. بهـره ­وری کل عوامـل تولیـد یکـی از شـاخص های مؤثـر سـنجش کارآمدی مالی اسـت که تنها در سـایه بهره گیـری از منابع انسـانی توانمند افزایـش می ­یابـد. برگزیدگان بخش کشـاورزی کسـانی هسـتند که پیروز شـده ­اند بهـره ­وری بیشتری از عوامل فراوری داشـته و محصـولات و خدماتی بـا کمیت و کیفیـت بالاتر تولیـد و عرضه کنند. اکنـون از همـکاران ارجمنـدم در آسـتانه سـی و پنجمیـن دوره از فرآینـد شناسـایی، انتخـاب و معرفـی برگزیـدگان بخش کشـاورزی در سراسـر کشـور کـه بـا دقـت و ژرف ­اندیشـی برگزیدگان بخش کشـاورزی را شناسـایی و معرفـی کرده اند صمیمانه قدردانـی می­ کنم.

به برگزیـدگان این دوره صمیمانـه تبریـک گفتـه و از تمـام کشـاورزان و فعـالان عزیـزی کـه در ایـن رقابت حضور داشـته و با عوامـل اجرایی همـکاری کرده ­اند سپاسـگزارم. توسـعه کشـاورزی دانـش بنیـان یکـی از اهداف اصلی وزارت جهاد کشـاورزی برای رشـد و ارتقای سـریع این بخش اسـت که تحقق آن مسـتلزم وجـود نیروهـای انسـانی ماهـر، خلاق و با انگیزه اسـت کـه برگزیدگان بخش کشـاورزی نمونه­ هـای عینی و شاخص آن هسـتند. از این عزیزان اسـتدعا دارم هم­پا و همراسـتا با برنامه ­های وزارت جهاد کشـاورزی و محققان و مروجان آن، دانش و تجارب ارزنده خود را در اختیار سـایر فراوریکنندگان و بهره ­برداران قرار داده و در دستیابی به بخش کشاورزی پویا، بهره ­ور و پایدار مشارکت کنند.

*وزیر جهادکشاورزی

منبع: ایران

منبع: خبرگزاری پانا
انتشار: 4 فروردین 1400 بروزرسانی: 4 فروردین 1400 گردآورنده: miniman.ir شناسه مطلب: 1485

به "کشاورزان نمونه پیشگامان جهش فراوری" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کشاورزان نمونه پیشگامان جهش فراوری"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید